دسته‌بندی نشده
{“type”:”elementor”,”siteurl”:”https://medtamin.com/wp-json/”,”elements”:[{“id”:”979ab39″,”elType”:”widget”,”isInner”:false,”isLocked”:false,”settings”:{“sliders”:[{“_id”:”70d94a4″,”sliders_image”:{“url”:”https://medtamin.com/wp-content/uploads/2023/09/021.webp”,”id”:2777,”size”:””,”alt”:”medtamin”,”source”:”library”},”sliders_link”:{“url”:””,”is_external”:””,”nofollow”:””,”custom_attributes”:””}},{“sliders_image”:{“url”:”https://medtamin.com/wp-content/uploads/2023/09/032.webp”,”id”:2764,”size”:””,”alt”:”032″,”source”:”library”},”_id”:”8d8c687″,”sliders_link”:{“url”:””,”is_external”:””,”nofollow”:””,”custom_attributes”:””}}],”sliders_mob”:[{“_id”:”ea30050″,”sliders_mob_image”:{“url”:”https://medtamin.com/wp-content/uploads/2022/03/new-slide-mob-1.jpg”,”id”:1566,”alt”:””,”source”:”library”},”sliders_mob_link”:{“url”:””,”is_external”:””,”nofollow”:””,”custom_attributes”:””}},{“_id”:”4823c8d”,”sliders_mob_image”:{“url”:”https://medtamin.com/wp-content/uploads/2022/03/new-slide-mob-2.jpg”,”id”:1567,”alt”:””,”source”:”library”},”sliders_mob_link”:{“url”:””,”is_external”:””,”nofollow”:””,”custom_attributes”:””}}],”sliders_image”:{“url”:”https://medtamin.com/wp-content/uploads/2022/03/new-slide-1-scaled.jpg”,”id”:1562,”alt”:””,”source”:”library”},”new_style”:”yes”,”display_pagination”:”yes”,”display_buttons”:”yes”,”height”:””,”height_mob”:””,”_title”:””,”_margin”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_element_width”:””,”_element_width_tablet”:””,”_element_width_mobile”:””,”_element_custom_width”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_vertical_align”:””,”_element_vertical_align_tablet”:””,”_element_vertical_align_mobile”:””,”_position”:””,”_offset_orientation_h”:”start”,”_offset_x”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_x_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_orientation_v”:”start”,”_offset_y”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_y_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_z_index”:””,”_z_index_tablet”:””,”_z_index_mobile”:””,”_element_id”:””,”_css_classes”:””,”_animation”:””,”_animation_tablet”:””,”_animation_mobile”:””,”animation_duration”:””,”_animation_delay”:””,”_transform_rotate_popover”:””,”_transform_rotateZ_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d”:””,”_transform_rotateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover”:””,”_transform_translateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover”:””,”_transform_keep_proportions”:”yes”,”_transform_scale_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover”:””,”_transform_skewX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect”:””,”_transform_flipY_effect”:””,”_transform_rotate_popover_hover”:””,”_transform_rotateZ_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d_hover”:””,”_transform_rotateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover_hover”:””,”_transform_translateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover_hover”:””,”_transform_keep_proportions_hover”:”yes”,”_transform_scale_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover_hover”:””,”_transform_skewX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect_hover”:””,”_transform_flipY_effect_hover”:””,”_transform_transition_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”motion_fx_transform_x_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile”:””,”_background_background”:””,”_background_color”:””,”_background_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_color_b”:”#f2295b”,”_background_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_gradient_type”:”linear”,”_background_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”_background_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”_background_gradient_position”:”center center”,”_background_gradient_position_tablet”:””,”_background_gradient_position_mobile”:””,”_background_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_position”:””,”_background_position_tablet”:””,”_background_position_mobile”:””,”_background_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_attachment”:””,”_background_repeat”:””,”_background_repeat_tablet”:””,”_background_repeat_mobile”:””,”_background_size”:””,”_background_size_tablet”:””,”_background_size_mobile”:””,”_background_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_video_link”:””,”_background_video_start”:””,”_background_video_end”:””,”_background_play_once”:””,”_background_play_on_mobile”:””,”_background_privacy_mode”:””,”_background_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_slideshow_gallery”:[],”_background_slideshow_loop”:”yes”,”_background_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_slideshow_transition_duration”:500,”_background_slideshow_background_size”:””,”_background_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_slideshow_background_position”:””,”_background_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_slideshow_lazyload”:””,”_background_slideshow_ken_burns”:””,”_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_background”:””,”_background_hover_color”:””,”_background_hover_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_b”:”#f2295b”,”_background_hover_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_hover_gradient_type”:”linear”,”_background_hover_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_hover_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”_background_hover_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”_background_hover_gradient_position”:”center center”,”_background_hover_gradient_position_tablet”:””,”_background_hover_gradient_position_mobile”:””,”_background_hover_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_position”:””,”_background_hover_position_tablet”:””,”_background_hover_position_mobile”:””,”_background_hover_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_attachment”:””,”_background_hover_repeat”:””,”_background_hover_repeat_tablet”:””,”_background_hover_repeat_mobile”:””,”_background_hover_size”:””,”_background_hover_size_tablet”:””,”_background_hover_size_mobile”:””,”_background_hover_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_video_link”:””,”_background_hover_video_start”:””,”_background_hover_video_end”:””,”_background_hover_play_once”:””,”_background_hover_play_on_mobile”:””,”_background_hover_privacy_mode”:””,”_background_hover_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_slideshow_gallery”:[],”_background_hover_slideshow_loop”:”yes”,”_background_hover_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_hover_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_hover_slideshow_transition_duration”:500,”_background_hover_slideshow_background_size”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_background_position”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_lazyload”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_border_border”:””,”_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_color”:””,”_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_border”:””,”_border_hover_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_color”:””,”_border_radius_hover”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_hover_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_hover_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_hover_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_switch”:””,”_mask_shape”:”circle”,”_mask_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_mask_notice”:””,”_mask_size”:”contain”,”_mask_size_tablet”:””,”_mask_size_mobile”:””,”_mask_size_scale”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position”:”center center”,”_mask_position_tablet”:””,”_mask_position_mobile”:””,”_mask_position_x”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_repeat”:”no-repeat”,”_mask_repeat_tablet”:””,”_mask_repeat_mobile”:””,”hide_desktop”:””,”hide_tablet”:””,”hide_mobile”:””},”defaultEditSettings”:{“defaultEditRoute”:”content”},”elements”:[],”widgetType”:”nikikala_elementor_homepage_slider”,”htmlCache”:”\t\t<div class=\”elementor-widget-container\”>\n\t\t\t\t\t<script>\n\t\tjQuery(document).ready( function($) {\n\t\t\tvar mySwiper = new Swiper (‘.swiper-wrapper-home’, {\n\t\t\t\tautoplay: {\n\t\t\t\t\tdelay: 5000,\n\t\t\t\t},\n\t\t\t\teffect: ‘fade’,\n\t\t\t\tpagination:...
آواتار محسن میران 5 روز قبل
گرید استوک دسته‌بندی نشده
گرید استوک
گرید استوک گرید A خارجیا معادل like new آمازون (تومایه های اپن باکس داخلی خودمون) گرید استوک این...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
هدست جدید AR مایکروسافت و سامسونگ    دسته‌بندی نشده
هدست جدید AR مایکروسافت و سامسونگ   
هدست جدید AR مایکروسافت و سامسونگ      هدست جدید AR مایکروسافت و سامسونگ  طبق شایعه‌های جدید، سامسونگ...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
اینستاگرام با قابلیت Playback اخبار
اینستاگرام با قابلیت Playback
اینستاگرام با قابلیت Playback اینستاگرام با قابلیت Playback نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۱، اینستاگرام قصد دارد تا خاطرات...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
۵ روش کلاه‌برداری دربلاک‌چین اخبار
۵ روش کلاه‌برداری دربلاک‌چین
۵ روش کلاه‌برداری دربلاک‌چین ۵ روش کلاه‌برداری دربلاک‌چین یک بلاک‌چین در واقع شکلی از یک تکنولوژی دفتر کل...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
پایان کار وب‌سایت الکسا  اخبار
پایان کار وب‌سایت الکسا 
پایان کار وب‌سایت الکسا پایان کار وب‌سایت الکسا  آمازون روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد وب‌سایت آنالیز...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
هدست واقعیت افزوده‌ی اپل اخبار
هدست واقعیت افزوده‌ی اپل
هدست واقعیت افزوده‌ی اپل  هدست واقعیت افزوده‌ی اپل مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، در جدیدترین گزارش خود...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
Ryzen 6000 AMD بدون یک ویژگی اخبار
Ryzen 6000 AMD بدون یک ویژگی
Ryzen 6000 AMD بدون یک ویژگی Ryzen 6000 AMD بدون یک ویژگی یک افشاگر برنامه‌های احتمالی سال ۲۰۲۲...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
گرافیک‌های سری RTX 40 انویدیا اخبار
گرافیک‌های سری RTX 40 انویدیا
گرافیک‌های سری RTX 40 انویدیا گرافیک‌های سری RTX 40 انویدیا اینطور که به نظر می‌رسد، انویدیا قصد دارد...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
ساعت هوشمند گوگل پیکسل واچ  اخبار
ساعت هوشمند گوگل پیکسل واچ 
ساعت هوشمند گوگل پیکسل واچ  ساعت هوشمند گوگل پیکسل واچ  چند وقت پیش بود که گوگل از گوشی‌های...
آواتار محسن میران 2 سال قبل
1 2 3 5